تجلیل از سه واحد تولیدی و صنعتی صنعت پلاست آبيار،از استان قزوین در جشنواره تولید ملی،افتخار ملی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تجلیل از سه واحد تولیدی و صنعتی صنعت پلاست آبيار،از استان قزوین در جشنواره تولید ملی،افتخار ملی

 

تجلیل از سه واحد تولیدی و صنعتی صنعت پلاست آبيار،از استان قزوین در جشنواره تولید ملی،افتخار ملی

 

تجلیل از سه واحد تولیدی و صنعتی صنعت پلاست آبيار،از استان قزوین در جشنواره تولید ملی،افتخار ملی

 

تجلیل از سه واحد تولیدی و صنعتی صنعت پلاست آبيار،از استان قزوین در جشنواره تولید ملی،افتخار ملی

 

تجلیل از سه واحد تولیدی و صنعتی صنعت پلاست آبيار،از استان قزوین در جشنواره تولید ملی،افتخار ملی

 

تجلیل از سه واحد تولیدی و صنعتی صنعت پلاست آبيار،از استان قزوین در جشنواره تولید ملی،افتخار ملی

 

تجلیل از سه واحد تولیدی و صنعتی صنعت پلاست آبيار،از استان قزوین در جشنواره تولید ملی،افتخار ملی

 

تجلیل از سه واحد تولیدی و صنعتی صنعت پلاست آبيار،از استان قزوین در جشنواره تولید ملی،افتخار ملی