مراسم تجلیل از صادر کنندگان استان قزوین و انتخاب شرکت بعنوان بزرگترین صادرکننده استان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مراسم تجلیل از صادر کنندگان استان قزوین و‌انتخاب شرکت بعنوان بزرگترین صادرکننده استان

مراسم تجلیل از صادر کنندگان استان قزوین و‌انتخاب شرکت بعنوان بزرگترین صادرکننده استان

 

مراسم تجلیل از صادر کنندگان استان قزوین و‌انتخاب شرکت بعنوان بزرگترین صادرکننده استان

 

مراسم تجلیل از صادر کنندگان استان قزوین و‌انتخاب شرکت بعنوان بزرگترین صادرکننده استان

 

مراسم تجلیل از صادر کنندگان استان قزوین و‌انتخاب شرکت بعنوان بزرگترین صادرکننده استان