اهداف و استراتژي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

استراتژي هاي (Strategies) شركت صنعت پلاست آبيار :
ST1 : توسعه محصولات
ST2 : تعيين ونفوذ در بازارهاي هدف (منطقه اي و بين المللي)
ST3 : توسعه تحقيقات (بازار, محصول و فرآيند)
ST4 : تطابق پذيري انتظارات سهامداران و اهداف شركت
ST5 : ترسيم و تحقق نقشه راه توليد
ST6 : توسعه نظام مند تصميم گيري و مديريت
ST7 : مديريت بهاي تمام شده محصولات
ST8 : تحصيل استانداردهاي بين المللي
ST9 : حركت در راستاي صنعت سبز
ST10 : مديريت يكپارچه زنجيره تامين
ST11 : يكپارچه سازي اطلاعات (EIS)
ST12 : بازمهندسي نظام اقتصادي و بازرگاني
ST13 : توسعه مديريت دانش
ST14 : ارتقاء بهره وري منابع سازماني
ST15 : پياده سازي نظام مديريت يكپارچه ارتباط با مشتري